Specijalne komore

2012.4.10_10-40-5 obradjena

Koji obezbeđuju sterilnu radnu zonu u određenom tehnološkom procesu, a da nije moguće iz bilo kog razloga primeniti standardnu tipsku opremu, u svemu prema zahtevu naručioca i potrebama tehnologije rada.

 Primeri:

- Sistem za dotok vazduha i postavljanje HEPA filtera u spušteni plafon

- Specijalni orman koji obezbeđuje sterilni ambijent sa kontrolisanom temperaturom i vlagom.